jarekpodtynie

100 tekstów – auto­rem jest ja­rek­podty­nie.

Ko­lej­na or­bi­ta da­lej od słońca, ko­lej­ny mi­niony księżyc.
Kil­ka chwil do spot­ka­nia czar­nej osobliwości. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 27 grudnia 2012, 02:44

Ko­lej­ny od­bi­ty pro­mień słońca od po­wie­rzchni księżyca. 

myśl • 10 maja 2012, 22:36

Wszys­tko tra­ci po­woli ko­lor, nie wy­powiadam zdań, je­dynie po­jedyn­cze słowa. 

myśl • 8 maja 2012, 23:04

Dob­ry film jak dob­ra książka. Wie, kiedy się skończyć. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 15 kwietnia 2012, 06:23

Nag­le znów jes­teś przyjacielem.
Nag­le znów światu jes­teś bliski.
Nag­le zos­tałeś "im" tyl­ko Ty..
Ten który porzu­cony wier­nie czekał...
Aby zno­wu pod­no­sić zra­nione serca
i kołysać do snu marzenia.
Nag­le przy­pom­niał so­bie o To­bie świat.
I gdy już będzie dobrze...
Znów zapomni... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 19 marca 2012, 23:09

Czar­ne życie nig­dy nie na­bie­rze koloru. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 13 marca 2012, 01:18

Miłość jest jak światło - is­tnieje w każdej chwili.

Lo­ve is li­ke a light - exis­ts at any time. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 6 marca 2012, 03:12

Spojrzenie śmierci.

Biegł wąską uliczką przez mias­to przy­pomi­nające czeską Pragę wie­dział, że przed czymś ucieka, i wie­dział, że nie może się zat­rzy­mać, był ub­ra­ny spor­to­wo, nie pa­miętał, co się stało, ale z je­go nosa [...] — czytaj całość

opowiadanie • 25 lutego 2012, 23:25

W stronę światła

Próbo­wał wstać, próbo­wał...
Chciał się nie ob­wi­niać o to co się stało, trzy­mał w ręku dłoń na­jukochańszej is­to­ty jaką miał w swoim życiu, mar­twą dłoń.
Nie wiem czy myślał cokolwiek [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 10 lutego 2012, 23:24

Ciche dob­ra­noc de­likat­nie skry­te atłaso­wym spoj­rze­niem.
Os­tatni głębo­ki oddech,
Os­tatnia daw­ka O2 za­lewająca je­go mózg,
nie wie­dział co sta­nie się z nim później,
wie­dział co za­mie­rza,
wie­dział cze­go pragnie,
nie wie­dział tyl­ko czy da radę. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 9 lutego 2012, 00:17
jarekpodtynie

...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
I J K
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

9 czerwca 2014, 16:36sylwia12555 sko­men­to­wał tek­st Stracić przy­jaciela to tak [...]

27 grudnia 2012, 02:44jarekpodtynie do­dał no­wy tek­st Kolejna or­bi­ta da­lej od [...]

10 maja 2012, 22:36jarekpodtynie do­dał no­wy tek­st Kolejny od­bi­ty pro­mień słońca [...]

8 maja 2012, 23:04jarekpodtynie do­dał no­wy tek­st Wszystko tra­ci po­woli ko­lor, [...]